Currículum

(*) Dades obligatòries

Enviant aquest formulari acceptes que les teves dades personals siguin tractades confidencialment i s'incorporin en un fitxer automatitzat de Quevel, S.L. amb la finalitat de realitzar futures accions comercials, amb la possibilitat de fer-te arribar per qualsevol via, fins i tot per correu electrònic, SMS o telèfon, informació i publicitat dels nostres productes i/o serveis, així com dur a terme un treball de segmentació, estudis de mercat i enquestes d'opinió. El/la titular de les dades personals CONSENT expressament al fet que les seves dades personals s'incloguin en la base de dades per un temps màxim de 6 mesos. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, i a retirar el consentiment prestat mitjançant escrit dirigint-se a Departament de RH de Sabateries Querol Carrer Josep Ros i Ros, 17A 08740 Sant Andreu de la Barca o bé per correu electrònic dirigint-se a seleccion@querol.net.