Política de privadesa de querol.net
Gràcies per accedir a la pàgina web de querol.net operat per QUEVEL, S.L. Respectem la teva privadesa i desitgem protegir la teva informació personal. Aquesta política de privadesa explica com utilitzem i recopilem la teva informació personal així com els passos que hem pres per protegir la teva informació personal. Finalment, aquesta política de privadesa explica les teves opcions pel que fa a la recopilació, l'ús i la divulgació de la seva informació personal. En visitar el lloc directament o a través d'un altre lloc, acceptes les pràctiques descrites en aquesta política.

Protecció de dades
Et comuniquem que les teves dades personals seran tractats confidencialment i s'incorporaran en un fitxer automatitzat de QUEVEL, S.L.. Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les teves comandes i per poder-li realitzar ofertes personalitzades, raó per la qual la totalitat de la informació que et demanem és necessària. 


Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?


Llegeix i comprèn els teus drets. Per a qualsevol dubte posa't en contacte amb nosaltres a través d'atencionalcliente@querol.net .
També pots informar-te'n en aquest enllaç editat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es/media/infografias/infografia-rgpd-derechos-ciudadanos-aepd.pdf
Els drets que t'assisteixen per al tractament de dades personals en relació amb QUEVEL S.L són:

Dret a sol·licitar l'accés a les teves dades personals

Dret a sol·licitar la teva rectificació

Dret a sol·licitar la supressió de les teves dades

Dret a sol·licitar la limitació del teu tractament

Dret a oposar-te al tractament

Dret a retirar el consentiment

Dret a la portabilitat de les dades

Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Tot això a través de les eines online que posem a la teva disposició en aquest lloc (atencionalcliente@querol.net) , per via telefònica al 932 749 393 o per correu postal a Quevel, Carrer Josep Ros i Ros, 17A 08740 Sant Andreu de la Barca

En què consisteix el dret d'accés?
Tindràs dret a obtenir de QUEVEL S.L confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que et concerneixen, i a la següent informació: les finalitats del tractament; les categories de les dades que es tracten; els destinataris o les categories de destinataris als quals s'han comunicat o seran comunicats; de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
En aquests casos, QUEVEL S.L et facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. A més, quan ho sol·licitis per mitjans electrònics, la informació es facilitarà en un format electrònic d'ús comú.
Podràs exercitar aquest dret cada sis mesos, tret que existeixi causa legítima per sol·licitar-ho, més d'una vegada, en aquest període de sis mesos.
En els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives, especialment per repetitives, QUEVEL S.L podrà cobrar un cànon que compensi els costos administratius d'atendre a la petició que es correspondrà amb el veritable cost de la tramitació de la sol·licitud.
QUEVEL S.L t'informarà sobre les actuacions derivades de la teva petició en el termini d'un mes (que podrà estendre's dos mesos més quan es tracti de sol·licituds especialment complexes, ampliació que et notificaríem dins del primer mes). Si QUEVEL S.L decideix no atendre una sol·licitud, t'informarà d'això, i motivarem la negativa, dins del termini d'un mes des que vas presentar la sol·licitud.
Per sol·licitar l'exercici del dret d'accés, envia un email a atencionalcliente@querol.net o remitent una carta a Quevel, SL, A/a Atenció al Client, Carrer Josep Ros i Ros, 17A 08740 Sant Andreu de la Barca.


En què consisteix el dret de rectificació?
Tindràs dret a obtenir de QUEVEL S.L la rectificació de les dades personals inexactes que et concerneixen. A més, tenint en compte les finalitats de tractament, tindràs dret al fet que es completin les dades personals que siguin incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional. Per a això, hauràs d'indicar-nos en la teva sol·licitud a quines dades et refereixes i la correcció que hàgim de realitzar; així com ens hauràs d'acompanyar, quan calgui, la documentació justificativa de la inexactitud o caràcter incomplet de les dades objecto del tractament.
Per sol·licitar l'exercici del dret de rectificació, envia un email a atenciónalcliente@querol.net o remitent una carta a Quevel S.L A/a Atenció al Client, Carrer Josep Ros i Ros, 17A 08740 Sant Andreu de la Barca o accedeix al teu compte personal de la tenda online per rectificar les dades incorrectes.
En què consisteix el dret de supressió, també conegut com a “dret a l'oblit”?
Tindràs dret a obtenir de QUEVEL S.L la supressió de les dades personals que et concerneixen quan concorrin una de les circumstàncies següents: que no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats; que retiris el consentiment i el tractament no es base en un altre fonament jurídic; que t'oposis al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament; que hagin estat tractats il·lícitament.
Quan la supressió deriva de l'exercici del dret a l'oposició amb finalitats de màrqueting directe, QUEVEL S.L podrà conservar les teves dades identificatives amb la finalitat d'impedir tractaments futurs per a finalitats de màrqueting directe.
Quan QUEVEL S.L hagi fet públics les dades personals i estigui obligat a suprimir aquestes dades, QUEVEL S.L, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, adoptarà mesures raonables, incloses les mesures tècniques, amb la intenció d'informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la teva sol·licitud de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals, o qualsevol altra còpia o rèplica dels mateixos.
L'anterior no aplicarà: per exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació; per al compliment d'una obligació legal que requereixi el tractament de dades, o per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable; amb finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, en la mesura en què el dret de supressió pogués fer impossible o obstaculitzar greument l'assoliment de dites objectives; per a la formulació i l'exercici o la defensa de reclamacions.
Per sol·licitar l'exercici del dret de supressió envia un email a atencionalcliente@querol.net o remitent una carta a Quevel S.L A/a Atenció al Client, Carrer Josep Ros i Ros, 17A 08740 Sant Andreu de la Barca 


En què consisteix el dret a la limitació del tractament?
Tindràs dret a obtenir de QUEVEL S.L la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:


a) quan hagis impugnat l'exactitud de les teves dades personals, durant el termini que permeti a QUEVEL S.L verificar l'exactitud dels mateixos;
b) en el cas que consideris que el tractament és il·lícit i QUEVEL S.L s'hagi oposat a la supressió de les dades personals i sol·licitis en el seu lloc la limitació del seu ús;
c) que QUEVEL S.L ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però tu els necessitis per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
d) en el cas que s'hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de QUEVEL S.L prevalen sobre els teus.


Quan hagi obtingut la limitació del tractament conforme el present apartat, seràs informat per QUEVEL S.L abans de l'aixecament d'aquesta limitació.
QUEVEL S.L comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. QUEVEL S.L informarà a l'interessat sobre aquests destinataris, si ho sol·licites. Per sol·licitar l'exercici del dret d'oposició, envia un email a atencionalcliente@querol.net o remitent una carta a Quevel S.L A/a Atenció al Client, Carrer Josep Ros i Ros, 17A 08740 Sant Andreu de la Barca


En què consisteix el dret a la portabilitat de les dades?
Tindràs dret a rebre les dades personals que et concerneixin, que hagis facilitat a QUEVEL S.L, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi QUEVEL S.L, quan: el tractament estigui basat en el consentiment, i s'efectuï per mitjans automatitzats.
En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.
L'exercici d'aquest dret s'entendrà sense perjudici de les facultats atorgades pel dret de supressió.
Aquest dret a la portabilitat no s'aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a QUEVEL S.L
El dret a la portabilitat no s'estendrà a les dades que QUEVEL S.L hagués inferit a partir de dades que es derivin directament de l'ús per QUEVEL S.L dels serveis prestats. Per sol·licitar l'exercici del dret de portabilitat, envia un email a atencionalcliente@querol.net o remitent una carta a Quevel S.L A/a Atenció al Client, Carrer Josep Ros i Ros, 17A 08740 Sant Andreu de la Barca
En què consisteix el dret d'oposició?
Tindràs dret a oposar-te al tractament de dades que et concerneixen, a qualsevol moment, inclosa l'elaboració de perfils.
En cas que exerciti aquest dret, QUEVEL S.L deixarà de tractar les teves dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos perquè el tractament prevalgui sobre els teus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, de l'exercici o la defensa de reclamacions.
Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe (forma de publicitat que utilitza un o més mitjans per comunicar-se directament amb un públic objectiu i obtenir d'ell una resposta mesurable), tindràs dret a oposar-te a tot moment al tractament de les dades personals que et concerneixen, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting.
Quan t'oposis al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractats per a aquestes finalitats. Per sol·licitar l'exercici del dret d'oposició, envia un email a atencionalcliente@querol.net o remitent una carta a Quevel S.L A/a Atenció al Client, Carrer Josep Ros i Ros, 17A 08740 Sant Andreu de la Barca
Quins drets té en relació amb les decisions individualitzades automatitzades?
En relació amb les decisions individualitzades automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, tindràs dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, tret que sigui necessària per a la celebració o l'execució d'un contracte entre tu i QUEVEL S.L estigui autoritzada per llei i que estableixi així mateix mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats i els seus interessos, o bé si es basa en el teu consentiment explícit.
En els casos en què sigui necessària per a la celebració o l'execució d'un contracte i/o es base en el consentiment, QUEVEL SL. adoptarà les mesures adequades per salvaguardar els teus drets i llibertats i els teus interessos legítims, atorgant-te -com a mínim-, el dret a obtenir intervenció humana per part QUEVELS.L, així com a expressar el teu punt de vista i a impugnar la decisió. Per sol·licitar l'exercici del dret de supressió, envia un email a atencionalcliente@querol.net o remitent una carta a Quevel S.L A/a Atenció al Client, Carrer Josep Ros i Ros, 17A 08740 Sant Andreu de la Barca
Addicionalment, t'informem que pots dirigir-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per obtenir informació addicional sobre els teus drets.
També t'informem, en el cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, que tens dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Així mateix, t'informem que pots presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l'exercici dels teus drets. 


Ús i recopilació d'informació
1.- Recopilació d'informació
En aquest lloc recopilem la teva informació personal de diverses maneres diferents. L'objectiu de la recol·lecció de la teva informació personal és proporcionar un servei eficaç, eficient i personalitzat.

Registre de comandes
Abans d'utilitzar certes parts del lloc o realitzar comandes de productes, has de completar un formulari de registre en línia. Durant el registre, se't demanarà que ens proporcionis certa informació personal com, el teu nom, adreça de facturació i enviament, telèfon, adreça de correu electrònic, etc. Aquestes dades s'usen per a la facturació, per complir les teves comandes, per comunicar-nos amb tu sobre la teva comanda i per a finalitats de màrqueting interns. Si trobem un problema en processar la teva comanda, la teva informació personal també pot ser utilitzada per posar-nos en contacte amb tu.

Adreces de correu electrònic
Diverses ubicacions del lloc permeten introduir la teva adreça de correu electrònic per a propòsits com: registrar-te per a un concurs o sorteig; sol·licitar-nos que t'informem sobre marques noves, nous estils de producte, o talles de producte; per subscriure't a la nostra newsletter o beneficiar-te de les nostres ofertes especials.
La teva participació en un concurs o sorteig és totalment voluntària. Utilitzem aquesta informació per notificar els premis als guanyadors dels concursos o sorteigs. Podrem publicar en el lloc els noms i les ciutats dels guanyadors dels concursos o sorteigs. En entrar en un concurs o sorteig, pots optar per rebre la nostra newsletter.

Arxius de registre
Com ocorre amb la majoria dels llocs web, el servidor del lloc reconeix automàticament l'adreça URL d'Internet des de la qual té accés al lloc. També podem registrar la teva adreça protocol Internet ("IP").

2.- Ús d'informació i divulgació

Uso intern
Utilitzem la teva informació personal per processar la teva comanda i proporcionar-li el servei adequat. Internament podem utilitzar la teva informació personal per millorar el contingut i el disseny de la web, també per millorar els nostres propis esforços de comercialització i per determinar informació general de mercat sobre els visitants del lloc.

Comunicacions amb vostè
Utilitzarem la teva informació personal per comunicar-nos amb tu sobre la web i les teves comandes i lliuraments. A més, podem enviar-te una confirmació per correu electrònic quan et registris amb nosaltres. Podemos informar-te d'interferències en el servei en ocasions excepcionals quan sigui necessari (per exemple, si hem de suspendre temporalment el nostre servei per realitzar el manteniment). Així mateix, podràs presentar la teva adreça de correu electrònic per registrar-se en un concurs o sorteig; quan ens demanis que et notifiquem sobre les nostres marques noves, nous estils de producte, o talles de producte; per subscriure't als butlletins per correu electrònic i ofertes especials. A tot moment pots donar-te de baixa o deixar de participar en futurs missatges de correu electrònic.

Ús extern
Volem oferir-te un excel·lent servei i oferir-te una gran selecció de models. No venem, ni lloguem, ni divulguem informació personal dels nostres clients. Les teves dades només seran transmesos a aquelles empreses que els requereixin per gestionar les teves comandes, tals com a agències de transport o entitats bancàries.

L'usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin íntegrament cedits a SeQura des del moment en què l'usuari hagi iniciat la contractació del servei de pagament ajornat ofert per aquesta última en el moment de triar la forma de pagament. Aquesta acceptació s'estén a terceres entitats que haguessin d'accedir als fitxers per al bon fi del contracte.


Seguretat de les dades
El lloc incorpora procediments físics, electrònics i administratius per salvaguardar la confidencialitat de la teva informació personal, incloent Secure Sockets Layer ("SSL") para totes les transaccions financeres a través del lloc. Utilitzem encriptació SSL per protegir la teva informació personal en línia, i també prenem mesures per protegir la teva informació personal en les nostres instal·lacions. L'accés a la teva informació personal és totalment restringida. Només els empleats degudament autoritzats tenen accés a les teves dades personals per al desenvolupament de les teves funcions. Finalment, comptem amb tercers proveïdors de serveis per a la seguretat física d'alguns dels nostres equips de maquinari. Quan visites el lloc, accedeixes a servidors que es mantenen en un entorn físic segur i un servidor de seguretat electrònica.

Política de Cookies
Querol.net empra cookies i altres tecnologies Web per accelerar la navegació del lloc, els quals li reconeixen a vostè i els seus privilegis d'accés i realitza un seguiment del seu ús a la web.
Podemos utilitzar terceres empreses externes de publicitat per ajudar a adaptar el contingut del lloc per als usuaris o perquè col·loquin anuncis en el nostre nom. Aquestes empreses poden emprar cookies per mesurar l'eficàcia de la publicitat (tals com a quines pàgines són visitades o quins productes són adquirits i en quina quantitat). Qualsevol informació que aquests tercers recopilin a través de les cookiesno està vinculada a cap informació personal recopilada per nosaltres.

1.- QUÈ SÓN LES COOKIES
Les cookies són petites peces d'informació que ens permeten conèixer l'activitat realitzada per tu com a usuari. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar què pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no.
La majoria dels navegadors d'Internet estan inicialment configurats per acceptar cookies. Si ho desitges, vostè pots configurar el teu navegador per rebutjar les cookies de llocs web o per eliminar les cookies del teu disc dur, però si ho fas, no podràs accedir o utilitzar parts del lloc sense tornar a identificar-te una altra vegada. Hem d'utilitzar cookies perquè puguis seleccionar productes, col·locar-los en una cistella de compra en línia i per adquirir aquests productes. Les cookies del lloc no s'infiltren en la unitat de disc dur de l'usuari per recopilar informació confidencial del mateix. Les nostres cookies no són "spyware".
Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-te la navegació i usabilidad de la nostra web. Tingues en compte que les cookies no poden danyar el teu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.


2.- TIPUS DE COOKIES
La informació que et proporcionem a continuació, t'ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:
Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del teu navegador fins que abandonis la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.
Cookies permanents: són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que realitzes una nova visita. Una cookie permanent posseeix una data d'expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data.
A continuació publiquem una relació de les principals cookies utilitzades a la nostra Web, distingint:
_ Les cookies estrictament necessàries com per exemple, aquelles que serveixin per a una correcta navegació o les que permetin realitzar serveis sol·licitats per l'usuari o cookies que serveixin per assegurar que el contingut de que resulten més interessants.


3.- XARXES SOCIALS
Finalment, t'informem que les xarxes socials també recullen informació sobre els continguts que comparteixes en les mateixes a través de les seves pròpies cookiesQuevel S.L no té absolutament cap control sobre l'activitat d'aquestes xarxes socials. No obstant això, et recordem que totes elles disposen de les seves pròpies polítiques de privadesa i de cookies. A manera d'exemple, a continuació et deixem els enllaços als documents legals de les quatre xarxes socials en les quals et facilitem compartir els nostres continguts a través de botons, perquè t'informis:


Facebook:
- Política de privadesa: https://www.facebook.com/about/privacy/
- Política de cookies: https://www.facebook.com/help/cookies/
- Condicions de servei: https://www.facebook.com/policies/


Twitter:
- Política de privadesa: https://twitter.com/privacy
- Política de cookies: https://support.twitter.com/articles/20170514#
- Condicions de servei: https://twitter.com/tos


Google+:
- Política de privadesa: http://www.google.com/intl/es_es/+/policy/*index.html
- Política de cookies: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
- Condicions de servei: http://www.google.com/intl/es_all/+/policy/*content.html


Instagram:
- Política de privadesa: https://help.instagram.com/155833707900388
- Política de cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/
- Condicions de servei: https://help.instagram.com/478745558852511


4.- LA NOSTRA RECOMANACIÓ
Si ho desitges, pots deshabilitar les nostres pròpies cookies. No obstant això, si ho fas, és possible que algunes funcionalitats no s'executin correctament o que la navegació resulti més difícil. Per això, et recomanem que les mantinguis activades i, només si ho desitges, que les esborris en sortir de la Plataforma.

A. Com esborrar les cookies després de navegar per les nostres Plataformes.
Si utilitzes Google Chrome, accedeix a l'opció “Esborrar dades de navegació” a través del menú “Historial”. Apareixerà un menú emergent en el qual podràs decidir què informació vol esborrar, incloses les cookies.
Si utilitzes Firefox, accedeix a l'opció “Netejar l'historial” a través del menú “Historial”. Apareixerà un menú emergent en el qual podràs decidir què informació vols esborrar, incloses les cookies.
Si utilitzes Internet Explorer, accedeix a l'opció “Eliminar l'historial d'exploració” a través del menú “Eines”. Apareixerà un menú emergent en el qual podràs decidir què informació vols esborrar, incloses les cookies.
Si utilitzes el navegador de Android Chorme, accedeix a l'opció “Seguretat i privadesa” a través del menú “Ajustis”. Apareixerà un menú emergent en el qual podràs decidir què informació vols esborrar, incloses les cookies.
Com pots observar, la forma d'actuar és molt semblada en tots els navegadors així que si uses un navegador diferent dels esmentats, no et resultarà difícil trobar la funcionalitat d'esborrar dades de cookies. També pots configurar el teu sistema perquè esborri totes les cookies automàticament en finalitzar la sessió de navegació.

B. Com deshabilitar les cookies abans de navegar per les nostres Webs.
Si encara després de llegir l'anterior recomanació, encara vols deshabilitar les cookies, pots fer que el teu ordinador o dispositiu no emmagatzemi nostres cookies . A continuació li expliquem com fer-ho:
Si utilitzes Google Chrome, accedeix al menú “Personalitza i controla Google Chrome”(normalment en la cantonada superior dreta, just a la dreta de la barra d'adreça), had clic en el link “Mostrar opcions avançades” i had clic en l'opció “Configuració de contingut”. Veuràs les opcions disponibles per les cookies.
Si utilitzes Firefox, accedeix al menú “Eines” (normalment en la barra de menús, just damunt de la barra d'adreça), had clic en “Opcions” i had clic en la pestanya “Privadesa”. Veuràs les opcions disponibles.
Si utilitzes Internet Explorer, accedeix al menú “Eines” (normalment en la cantonada superior dreta, just a la dreta de les pestanyes de navegació), had clic en l'opció “Opcions d'internet” i, en el menú emergent, had clic en la pestanya “Seguretat”. Podràs triar un dels nivells de seguretat preestablerts per Microsoft o personalitzar el seu propi nivell de seguretat.
Si utilitzes el navegador de AndroidChrome, accedeix al menú “Ajustis” (normalment en la cantonada superior dreta, just al botó per obrir una nova pestanya), had clic en l'opció “Seguretat i privadesa” i, en el menú emergent, podràs triar acceptar o no cookies.
Si utilitzes qualsevol altre navegador o plataforma, el procés és molt similar. En els menús d'ajuda de cadascun d'ells podràs informar-te.

C. Més informació sobre el funcionament, ús i gestió de cookies
A més, amb el teu navegador pots iniciar una navegació privada de manera que el teu sistema no emmagatzemi informació no desitjada en el teu disc dur.
Fins i tot pots veure totes les cookies que el teu navegador emmagatzema en el seu disc dur i, si ho desitges, esborrar-les una a una. Per exemple, si el teu sistema operatiu és Windows 7 i utilitza la versió 10 del navegador Internet Explorer, les cookies que aquest navegador emmagatzema en el seu disc dur, se solen situar en la següent ruta: C:Users[*NombreUsuario]*AppDataLocalMicrosoftWindows*TemporaryInternet Files.
Finalment, has de saber que la majoria dels exploradors informen de com evitar l'acceptació de noves cookies, de com fer que se't notifiqui la recepció d'una nova cookie o de com desactivar les cookies per complet. Si vols saber més sobre el funcionament de les cookies, et recomanem que consultis la "ajuda" que es mostra en les barres d'eines dels seus navegadors (per exemple, si pressiona F1 en equips Windows també accedirà a l'ajuda).


5..- POLÍTICA DE COOKIES I LA SEVA RELACIÓ AMB LA POLÍTICA DE PRIVADESA
Recorda que la Política de Cookies forma part de la Política de Privadesa de Quevel S.L.


6.- MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE COOKIES
Quevel s.l pot modificar unilateralment la Política de Cookies, en el cas que existeixi un canvi de la legislació vigent, de la doctrina jurisprudencial o de criteris interns. Qualsevol canvi que s'introdueixi en aquesta política la publicarem en aquesta mateixa adreça.